BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng định Kỳ Tháng 8 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 12/08/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng Tháng 7 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng tháng 7 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Nhân viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 02/7/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 7 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng Tháng 5 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng tháng 5 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Nhân viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 20/05/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 5 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng Tháng 4 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng tháng 4 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể nhân viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 22/04/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 4 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng Tháng 3 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng tháng 3 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể nhân viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 25/03/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kỳ tháng 3 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng Tháng 01 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng tháng 01 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 28/01/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 1 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Logo 3D
Share This