BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Gia đình Thiện Hạnh

Đây là nơi lưu giữ hình ảnh, quan điểm sống và làm việc của những con người trong Gia đình Thiện Hạnh. Những con người khác biệt nhau về cá tính, sở thích, chuyên môn nghiệp vụ nhưng có cùng lý tưởng sống là:
“Cùng góp sức xây dựng một bệnh viện chất lượng cho người dân”.

Ban lanh dao

Ban lãnh đạo

tree
Cac khoa phong

Các khoa LS & CLS

IMG_0543

Các phòng chức năng

Logo 3D