BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Tap The Hanh Chih

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức – Hành Chính chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức cán bộ và  hành chính quản trị trong bệnh viện.

Xem thêm

Phong Ke Hoach Tong Hop Quan Ly Chat Luong

PHÒNG KHTH – QLCL

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm trước giám đốc về lập kế hoạch, đôn đốc thực hiện, kiểm tra hoạt động chuyên môn và quản lý chất lượng bệnh viện.

Xem thêm

IMG 0543

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Xem thêm

Phong Dieu Duong 2

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – KSNK

Phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Xem thêm

Cham Soc Khach Hang

PHÒNG TIẾP THỊ – CSKH

Phòng Tiếp thị – Chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng của bệnh viện.

Xem thêm

Ho Tro Chup MRI

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ Y TẾ

Phòng Quản lý thiết bị y tế chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động dự trù, mua sắm, bảo trì toàn bộ thiết bị y tế của bệnh viện.

Xem thêm

Logo 3D