BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
BS DANG CONG LONG

BS.CKII. Đặng Công Long
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS Nguyen Khang

BS.CKI. Nguyễn Kháng
Giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Phó giám đốc bệnh viện

BS LE VAN THIEM

BS.CKI. Lê Văn Thiêm
Phó giám đốc bệnh viện

BS DANG CONG LONG

BS.CKII. Đặng Công Long
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS LE VAN THIEM

BS.CKI. Lê Văn Thiêm
Giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Phó giám đốc bệnh viện

BS-Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Phó giám đốc bệnh viện

BS DANG CONG LONG

BS.CKII. Đặng Công Long
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS LE VAN THIEM

BS.CKI. Lê Văn Thiêm
Giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Phó giám đốc bệnh viện

BS-Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Phó giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS LE VAN THIEM

BS.CKI. Lê Văn Thiêm
Giám đốc bệnh viện

BS-Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Phó giám đốc bệnh viện

BS-Nhon1

BS.CKI. Phan Trọng Nhơn
Phó giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS. Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Giám đốc bệnh viện

BS Nhơn

BS.CKI. Phan Trọng Nhơn
Phó giám đốc bệnh viện

Bs Trung

Ths.BS. Lê Đăng Trung
Phó giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS. Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Giám đốc bệnh viện

BS Nhơn

BS.CKI. Phan Trọng Nhơn
Phó giám đốc bệnh viện

Bs Trung

Ths.BS. Lê Đăng Trung
Phó giám đốc bệnh viện

ct

BS.CKI. Trần Minh Đẩu
Chủ tịch hội đồng thành viên

BS. Tan

BS.CKI. Phạm Trường Tấn
Giám đốc bệnh viện

BS Nhơn

BS.CKI. Phan Trọng Nhơn
Phó giám đốc bệnh viện

Bs Trung

Ths.BS. Lê Đăng Trung
Phó giám đốc bệnh viện

Logo 3D
Share This