BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Bệnh viện Thiện Hạnh: Công bố kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020

Sau qua trình tự kiểm tra, đánh giá chất lượng dựa trên các hướng dẫn và Bảng tiêu chí do Bộ Y tế ban hành, ngày 12/01/2021, Bệnh viện Thiện Hạnh đã công bố kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020.

Việc triển khai tự kiểm tra, đánh giá chất lượng được thực hiện căn cứ theo Bảng tiêu chí đánh giá do Bộ Y tế ban hành (Phiên bản 2.0). Sau quá trình kiểm tra, bên cạnh những kết quả đạt được, Bệnh viện cũng rút ra những điểm cần sửa đổi, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị và chăm sóc cho người bệnh. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá như sau:

scan0098

Kết quả tự kiểm tra đánh giá là một trong những cơ sở để Sở Y tế tiến hành kiểm tra, xếp loại

Logo 3D
Share This