BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Bệnh viện Thiện Hạnh công bố Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Bệnh viện Thiện Hạnh đã triển khai tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 dựa trên Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế ban hành. Báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra như sau:

scan0066

Logo 3D
Share This